Statut Klubu

STATUT MIEJSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „UNIA” W WĄBRZEŹNIE

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Miejski Klub Sportowy „Unia” Wąbrzeźno (w skrócie MKS „Unia”) zwany dalej Klubem.
§ 2
Siedzibą Klubu jest miasto Wąbrzeźno, a terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Wąbrzeźno i województwa kujawsko-pomorskiego.
§ 3
1. Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
2. Klub jest zawiązany na czas nieograniczony.
§ 4
MKS „Unia” jest stowarzyszeniem kultury fizycznej działającym na zasadach określonych w prawie o stowarzyszeniach, ustawie o kulturze fizycznej a także ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszym statucie.
§ 5
Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych o tym samym lub podobnym profilu działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 6
Klub może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 7
1. Barwami Klubu są kolor niebieski i kolor biały.
2. Klub posiada emblemat/herb wyróżniający go wśród innych klubów.
3. Barwy i emblemat zatwierdza Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
§ 8
Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

§ 9
Celem działania MKS „Unia” jest popularyzacja, rozwój i stałe podnoszenie poziomu sportu kwalifikowanego. Propagowanie i organizowanie sportu masowego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
§ 10
1. Dla osiągnięcia swoich celów Klub działa w obszarach użyteczności publicznej a w szczególności:
1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
2) upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
2. Klub realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego:
1) organizowanie zajęć w zakresie sportu,
2) organizowanie zawodów i imprez sportowych,
3) prowadzenie działalności szkoleniowej i wychowawczej,
4) wydawanie materiałów szkoleniowych, biuletynów informacyjnych oraz innych materiałów promocyjnych,
5) dbanie o rozwój oraz utrzymanie obiektów i urządzeń sportowych,
6) podejmowanie innych przedsięwzięć zgodnych z prawem w ramach statutu na terenie działania.
3. Klub realizuje swoje cele poprzez odpłatną działalność pożytku publicznego:
1) organizowanie zajęć w zakresie sportu.
§ 11
1. Klub może prowadzić działalność gospodarczą, z tym, że cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych Klubu i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
2. Działalność gospodarcza może być prowadzona w następującym zakresie:
1) usługi w zakresie zakwaterowania przez hotele i motele z restauracjami (55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania),
2) usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek (68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi),
3) usługi reklamowe (73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, 73.11.Z –Działalność agencji reklamowych),
4) usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych (93.11.Z – Działalność obiektów sportowych).
3. Klub może wyodrębniać ze swej struktury sekcje lub drużyny autonomiczne.
4. Na życzenie sponsora Zarząd Klubu może podjąć decyzję o uzupełnieniu nazwy drużyny o nazwę firmy sponsorującej.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Klubu

§ 12
Członkowie Klubu dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
§ 13
Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być:
1) osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych – obywatele polscy i cudzoziemcy – i nie pozbawione praw publicznych, akceptujące cele statutowe Klubu,
2) małoletni, w tym posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych pod warunkiem zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
§ 14
1. O przyjęciu osoby w poczet członków zwyczajnych Klubu decyduje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji Zarządu, których uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.
§ 15
1. Członek zwyczajny Klubu posiada prawo:
1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Klubu,
2) uczestnictwa w zawodach i imprezach w barwach Klubu,
3) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Klubu,
4) uczestnictwa w innych działaniach wynikających z realizacji celów Klubu.
2. Członek zwyczajny Klubu jest zobowiązany:
1) brać czynny udział w działaniach Klubu,
2) przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu,
3) regularnie płacić składki członkowskie.
3. Praca członka zwyczajnego na rzecz Klubu jest wykonywana honorowo z wyjątkiem członków zatrudnionych w Klubie na podstawie umowy o pracę.
4. Za szczególnie duży wkład pracy, o którym mowa w ust. 3 członkom Klubu mogą być przyznawane odznaki i wyróżnienia.
§ 16
1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka zwyczajnego.
2. Skreślenie z listy członków zwyczajnych Klubu dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:
1) rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie,
2) nie usprawiedliwionego zalegania przez członka z opłatami składek za okres przekraczający 6 miesięcy,
3) śmierci członka.
4) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
3. Wykluczenie członkostwa zwyczajnego Klubu dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:
1) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,
2) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Klubu lub godzi w dobre imię Klubu.
4. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 pkt. 1 i 2 i ust. 3 Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
5. Od uchwały Zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2 i ust. 3 członek może się
odwołać w terminie 30 dni od podjęcia uchwały lub przyjęcia o niej wiadomości do Walnego
Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.
§ 17
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju, która za swą zgodą zostanie przyjęta do Klubu przez Zarząd.
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zdeklarowanej przez siebie wysokości.
§ 18
Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tą nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Klubu.
§ 19
Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Klub, a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu.

ROZDZIAŁ IV
Władze Klubu

A. Postanowienia ogólne

§ 20
1. Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.
§21
1. Uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz, chyba że przepisy statutu stanowią inaczej.
2. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu władzy nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się do uchwały dotyczącej zmiany statutu i rozwiązania Klubu.
4. Uchwały władz Klubu podejmowane są w głosowaniu jawnym.

B. Walne Zebranie

§ 22
Walne Zebranie odbywa się z udziałem wszystkich członków, jeżeli Klub liczy nie więcej niż 200 członków. W razie przekroczenia tej liczby Walne Zebranie odbywa się z udziałem delegatów. Sposób wyboru delegatów reguluje uchwała Zarządu Klubu.
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, natomiast nadzwyczajne w zależności od potrzeb.
4. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
5. Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zebrania należą:
1) przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Klubu oraz sprawozdań władz stowarzyszenia,
2) przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Klubu, zwłaszcza finansowej,
3) na wniosek Komisji Rewizyjnej podjęcie uchwały o absolutorium dla ustępującego Zarządu,
4) uchwalenie planu działania Klubu,
5) wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalenie statutu Klubu lub jego zmiany,
7) nadawanie członkostwa honorowego Klubu,
8) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu,
9) ustalanie składek członkowskich,
10) decydowanie o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości.
6. W przypadku nie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi żaden z członków tego Zarządu nie może być wybrany na obecnym Walnym Zebraniu do nowego Zarządu Klubu.
7. Porządek nadzwyczajnego Walnego Zebrania spośród spraw określonych w ust. 3 ustala organ lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.
8. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na okres trwania kadencji. Jednak nadzwyczajne Walne Zebranie może odwołać członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed tym terminem i powołać w to miejsce nowego członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej na czas do odbycia sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania.
§ 23
1. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz w roku.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Klubu.
3. Zarząd zawiadamia członków lub delegatów o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej na 14 dni przed jego odbyciem.
§ 24
1. W Walnym Zebraniu Klubu biorą udział:
1) członkowie zwyczajni,
2) członkowie wspierający i honorowi,
3) zaproszeni goście.
2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt. 1 mają na Walnym Zebraniu czynne i bierne prawo wyborcze, w pkt. 2 głos doradczy, w pkt. 3 bierne prawo wyborcze.
§ 25
Walne Zebranie Klubu, po otwarciu przez Prezesa Zarządu, wybiera Przewodniczącego Zebrania (Przewodniczących lub Prezydium).

C. Zarząd

§ 26
Zarząd Klubu składa się z 3 członków wybieranych na okres 4 lat przez Walne Zebranie Członków.
Szczegółowy zakres działania, organizację wewnętrzną i tryb pracy Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd.
§ 27
1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub o odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.
4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 28
1. Zarząd Klubu kieruje działalnością Klubu i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń woli za Klub wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu.
3. Zarząd może powoływać swych pełnomocników do określonych zadań.
§ 29
1. Do zakresu działania Zarządu należy szczególnie:
1) realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie programu działania Klubu oraz innych uchwał Walnego Zebrania,
2) kierowanie bieżącą pracą Klubu i zarządzanie jego majątkiem,
3) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustalenia członkostwa,
4) kierowanie bezpośrednią działalnością Klubu oraz wykonywanie praw wspólnika i akcjonariusza w spółkach z udziałem Klubu.
2. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania decyzji nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swych członków w sprawach nie wymagających kolektywnego działania.
4. Członkowie Zarządu mogą z tytułu pełnienia funkcji otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
§ 30
Zarząd może tworzyć biuro Klubu.
§ 31
Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

D. Komisja Rewizyjna

§ 32
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej,
2) składanie sprawozdań na Walne Zebranie i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
3) przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
4) przeprowadzanie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
5) składanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
6) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie majątku trwałego Klubu oraz zatwierdzenie okresowych sprawozdań finansowych i preliminarzy budżetowych.
§ 33
Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
§ 34
1. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od organu zarządzającego, jej członkowie nie mogą być członkami Zarządu, nie mogą pozostawać w związku małżeńskim z członkami Zarządu, nie mogą pozostawać we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą z tytułu pełnienia funkcji otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni
4. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
5. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub o odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
6. Usunięty lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

ROZDZIAŁ V
Wyróżnienia i kary

§ 35
1. Zarząd Klubu ma prawo udzielania wyróżnień i nakładania kar dla:
1) członków Zarządu,
2) zawodników,
3) trenerów i instruktorów,
4) pozostałych pracowników.
2. Tryb postępowania dyscyplinarnego jak i rodzaje kar i wyróżnień precyzuje regulamin dyscyplinarny Klubu uchwalony przez Zarząd oraz regulaminy poszczególnych Związków Sportowych.
§ 36
1. Klub może ustanawiać wyróżnienia oraz odznaki honorowe i nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom oraz organizacjom społecznym zasłużonym dla celów realizowanych przez Klub.
2. Ustanawianie wyróżnień i odznak, o których mowa w ust. 1 oraz ich nadawanie należy do kompetencji Walnego Zebrania.

ROZDZIAŁ VI
Majątek Klubu

§ 37
1. Majątek Klubu tworzą:
1) nieruchomości i ruchomości będące własnością Klubu,
2) inne prawa majątkowe,
3) środki pieniężne z przeznaczeniem na cele statutowe.
2. Majątek Klubu powstaje z następujących źródeł:
1) składek członkowskich,
2) dotacji, spadków i zapisów,
3) dochodów z majątku Klubu,
4) ofiarności publicznej,
5) dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
6) dochodów z działalności gospodarczej.
§ 38
Klub może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.
§ 39
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Klubu i innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych Klubu ustala zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd.

ROZDZIAŁ VII
Przepisy końcowe

§ 40
Zabrania się w Stowarzyszeniu:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w stosunku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli zwanych dalej osobami bliskimi.
2. Przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności ,gdy przekazywanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów albo ich osoby bliskie , na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
4. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
§ 41
Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie Klubu na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków lub delegatów.
§ 42
1. Klub może być rozwiązany na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków lub delegatów.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Klubu, jeżeli Walne Zebranie nie wyznaczy likwidatorów.
3. Uchwała Walnego Zebrania określi przeznaczenie majątku po likwidacji Klubu.

Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania odbytego w dniu 15 września 2017 roku.

Brak możliwości komentowania